ಟ್ರೋಲ್ ಹೈಕ್ಳು
ಟ್ರೋಲ್ ಹೈಕ್ಳು Twitter Profile
Watch our new video here : https://t.co/4GhTfwRXeI
Followers
Following
Tweets
Likes
3916
Twitter ID
1715058054
Anon Ask Enabled?
False
Twitter Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Followers Following Tweets Likes
2020-03-14 Sat 26,062 - 4 - 20,263 - 3,926 -
2020-03-15 Sun 26,062 - 4 - 20,271 +8 3,926 -
2020-03-16 Mon 26,065 +3 4 - 20,277 +6 3,927 +1
2020-03-17 Tue 26,062 -3 4 - 20,286 +9 3,927 -
2020-03-19 Thu 26,090 +28 4 - 20,303 +17 3,927 -
2020-03-20 Fri 26,090 - 4 - 20,307 +4 3,927 -
2020-03-21 Sat 26,086 -4 4 - 20,316 +9 3,926 -1
2020-03-23 Mon 26,123 +37 4 - 20,342 +26 3,927 +1
2020-03-27 Fri 26,164 +41 5 +1 20,386 +44 3,917 -10
2020-03-28 Sat 26,158 -6 6 +1 20,397 +11 3,917 -
2020-03-29 Sun 26,180 +22 6 - 20,407 +10 3,917 -
2020-03-30 Mon 26,194 +14 6 - 20,416 +9 3,917 -
2020-03-31 Tue 26,197 +3 6 - 20,423 +7 3,918 +1
2020-04-01 Wed 26,202 +5 6 - 20,430 +7 3,918 -
2020-04-03 Fri 26,230 +28 6 - 20,446 +16 3,916 -2
Total Summary +168 +183
Next update in 1 hours 0 minutes