ಟ್ರೋಲ್ ಹೈಕ್ಳು

Watch our new video here : https://t.co/4GhTfwRXeI

Followers

25,628

Following

7

Tweets

19,574

Likes

3963

Twitter ID

1715058054

Twitter Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Followers Following Tweets Likes
2019-10-29 Tue 25,548 - 7 - 19,456 - 3,961 -
2019-10-30 Wed 25,566 +18 7 - 19,470 +14 3,961 -
2019-10-31 Thu 25,564 -2 7 - 19,469 -1 3,961 -
2019-11-01 Fri 25,573 +9 7 - 19,470 +1 3,961 -
2019-11-02 Sat 25,580 +7 7 - 19,472 +2 3,961 -
2019-11-03 Sun 25,594 +14 7 - 19,488 +16 3,961 -
2019-11-04 Mon 25,604 +10 7 - 19,500 +12 3,961 -
2019-11-05 Tue 25,614 +10 7 - 19,507 +7 3,960 -1
2019-11-06 Wed 25,613 -1 7 - 19,521 +14 3,960 -
2019-11-07 Thu 25,616 +3 7 - 19,526 +5 3,960 -
2019-11-08 Fri 25,618 +2 7 - 19,534 +8 3,960 -
2019-11-09 Sat 25,621 +3 7 - 19,538 +4 3,960 -
2019-11-10 Sun 25,629 +8 7 - 19,547 +9 3,960 -
2019-11-11 Mon 25,629 - 7 - 19,554 +7 3,960 -
2019-11-14 Thu 25,628 -1 7 - 19,574 +20 3,963 +3
Total Summary +80 +118
Next update in 1 hours 0 minutes