ಟ್ರೋಲ್ ಹೈಕ್ಳು

Memes ದೇಗುಲವಿದು ಕೈಮುಗಿದು Follow ಮಾಡಿ. Instagram : https://t.co/XigMtkMMVz Email: trollhaiklu@Gmail.com Our best tweets: https://t.co/rIDDyBwZ66…

Followers

25,010

Following

7

Tweets

19,087

Likes

3962

Twitter ID

1715058054

Twitter Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Followers Following Tweets Likes
2019-08-05 Mon 24,909 - 7 - 18,984 - 3,965 -
2019-08-08 Thu 24,921 +12 7 - 18,991 +7 3,966 +1
2019-08-09 Fri 24,928 +7 7 - 19,000 +9 3,963 -3
2019-08-11 Sun 24,930 +2 7 - 19,008 +8 3,963 -
2019-08-13 Tue 24,951 +21 7 - 19,015 +7 3,963 -
2019-08-15 Thu 24,957 +6 7 - 19,022 +7 3,963 -
2019-08-17 Sat 24,970 +13 7 - 19,029 +7 3,963 -
2019-08-18 Sun 24,971 +1 7 - 19,033 +4 3,962 -1
2019-08-19 Mon 24,974 +3 7 - 19,036 +3 3,962 -
2019-08-20 Tue 24,969 -5 7 - 19,045 +9 3,962 -
2019-08-21 Wed 24,964 -5 7 - 19,054 +9 3,962 -
2019-08-22 Thu 24,985 +21 7 - 19,061 +7 3,962 -
2019-08-23 Fri 24,992 +7 7 - 19,072 +11 3,962 -
2019-08-24 Sat 25,000 +8 7 - 19,081 +9 3,962 -
2019-08-25 Sun 25,010 +10 7 - 19,087 +6 3,962 -
Total Summary +101 +103
Next update in 0 hours 24 minutes